Architektura dětem

Uvolněme dětem křídla!

Ústav nauky o budovách FA ČVUT v Praze
ve spolupráci s Město přátelské k dětem a To město
Garantkou konference je prof. Ing. arch. Irena Šestáková

Konference 2019

PARTICIPACE DĚTÍ A MLÁDEŽE

24. – 25. 10. 2019

CAMP / Fakulta architektury ČVUT, Praha

Ať už se jedná o náměstí, park, ulici, předprostor školy, školní zahradu či hřiště, děti by měly být součástí procesu navrhování. Jsou totiž největšími odborníky na hru a vědí, jak trávit svůj volný čas. Participace patří mezi základní občanská práva demokratické společnosti.

„Nikdy nejste moc malí na to, abyste mohli něco změnit.“

Greta Thunberg

Program Více o konferenci...

Hosté konference

 • Ingvil Aarholt Hegna >

  Norská architektka a konzultantka pro participaci. Pracuje v organizaci Design and Architecture Norway (DOGA), vede projekt zaměřený na vývoj metod zapojování občanů do plánování

  Ingvil Aarholt Hegna >

  je konzultantkou organizace Design and Architecture Norway (DOGA), kde se specializuje na oblast participace v plánovacím procesu. Vystudovala architekturu na Oslo School of Architecture a postgraduál v oboru Masterplanning se zaměřením na budování sociálního kapitálu v komunitě.

  V DOGA vede projekt zaměřený na vývoj nástrojů a metod k zajištění zákonné povinnosti obcí zapojit občany do plánovacích procesů. Také byla vedoucí projektu “Kid’s tracks”, který byl zahájen v roce 2014, založeném na využití digitální technologií dětmi, metodou využitou v roce 1990 Evou Almhjell ve Vestfoldu. Tento nástroj umožňuje dětem a mládeži účastnit se plánovacích procesů, cílovými skupinami jsou norské školy a obce.

  x
 • Roel Camps >

  autor nové strategie založené na participaci mládeže při navrhování prostředí a poradenství pro občany belgického města Antverpy

  Roel Camps >

  pracuje jako odborník na zapojování mládeže do navrhování prostředí v belgických Antverpách. V letech 2011 až 2013 vytvářel novou strategii založenou na participaci a poradenství pro občany města a jejích 9 okresů. V průběhu 8 let koordinoval, zpracovával a analyzoval více než 120 účastnických projektů a oslovil více než 20 000 mladých lidí. Jeho práce má sociální aspekt, zajišťuje, aby děti a mladí lidé, kteří nemají právo volit, mohli vyjádřit svůj názor na město, ve kterém žijí. Vystudoval knihovnickou a dokumentační informační vědu a tuto specializaci využil k veřejné práci.

  x
 • Klára Šimáčková Laurenčíková >

  speciální pedagožka, garantka projektu Nové služby Ministerstva zdravotnictví, předsedkyně České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání a předsedkyně Vládního výboru pro práva dítěte

  Klára Šimáčková Laurenčíková >

  je speciální pedagožka, momentálně působí na Ministerstvu zdravotnictví jako odborná garantka projektu Nové služby v rámci psychiatrické reformy. Je předsedkyní České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání, externě přednáší na Katedře speciální pedagogiky PedF UK a je předsedkyní Vládního výboru pro práva dítěte.

  Intenzivně se zajímá o kvalitu a otevřenost vzdělávacích systémů, je aktivní rovněž v oblasti transformace systému péče o ohrožené děti.

  x
 • Osamu Okamura >

  architekt, děkan Fakulty umění a architektury na Technické univerzitě v Liberci, pět let byl ředitelem mezinárodních festivalů a konferencí reSITE

  Osamu Okamura >

  byl pět let ředitelem mezinárodních festivalů a konferencí reSITE šířících dobrou praxi při navrhování a správě obyvatelných měst, spolupracoval s Českou televizí na dokumentárním seriálu ProStory nebo s Moravskou galerií na sérii Architektonických procházek. V loňském roce v rámci Fulbrightova stipendia absolvoval studijní pobyt v Chicagském architektonickém centru, kde se zaměřil především na programy pro děti a mládež, se záměrem rozběhnout edukační aktivity Nadace české architektury, v jejíž správni radě působí. Je kurátorem finálního výstupu evropského projektu Shared Cities: Creative Momentum – divadelní performance a on-line videosérie – a děkanem Fakulty umění a architektury na Technické univerzitě v Liberci.

  x
 • Karolína Koubová >

  primátorka Statutárního města Jihlavy, profesí kulturní manažerka, dlouhodobě se zabývá tématem rozvoje města prostřednictvím kultury

  Karolína Koubová >

  primátorka Statutárního města Jihlavy, profesí kulturní manažerka, dlouhodobě se zabývá tématem rozvoje města prostřednictvím kultury

  x
 • Vít Zeman >

  náměstek primátorky Statutárního města Jihlavy, dlouhodobě se zabývá managementem udržitelného rozvoje měst a obcí směrem k vyšší užitnosti i kráse jejich center

  Vít Zeman >

  Náměstek primátorky Statutárního města Jihlavy.  Stavební inženýr se zaměřením na plánování měst a obcí po celé ČR. Dlouhodobě se zabývá managementem udržitelného rozvoje měst a obcí. Jako externí poradce řídí rozvoj měst směrem k vyšší užitnosti i kráse jejich center.

  Zároveň je pohybovým specialistou a lektorem zdravého životního stylu, propagátor myšlenky aplikace zdravého životního stylu do plánování měst.

   

  x
 • Michal Broža >

  vedoucí Informačního centra Organizace spojených národů v Praze, působil jako konzultant Světové banky

  Michal Broža >

  od roku 1995 působí v Organizaci spojených národů na různých pozicích. Od roku 2004 je vedoucím Informačního centra OSN v Praze. V letech 2005 a 2006 byl například jako civilní pracovník informačního servisu mírové operace OSN v Libérii. Působil i jako konzultant Světové banky nebo výzkumný pracovník v soukromém sektoru.

  x
 • Mirjana Petrik >

  architektka, učí na Fakultě architektury ČVUT v Praze, vede výzkumné projekty zaměřené na problematiku dětí ve městech

  Mirjana Petrik >

  architektka, učí na Fakultě architektury ČVUT v Praze, vede výzkumné projekty zaměřené na problematiku dětí ve městě. Zakladatelka a předsedkyně spolku Město přátelské k dětem, který propojuje veřejnou správu, odborníky a mladé občany v projektech zaměřených na městské plánování, vzdělávání a participaci dětí a mládeže

  x
 • Petr Klápště >

  člen Pracovní skupiny pro místní Agendy 21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj, pedagog na FA ČVUT

  Petr Klápště >

  Urbanista, specializuje se na projekty a plány s participací uživatelů. Působí jako odborný asistent a garant předmětu Územní plánování II. — analýzy území na Ústavu prostorového plánování Fakulty architektury ČVUT, kde se také podílí na výzkumech v oblasti udržitelného rozvoje. Napsal řadu teoretických textů o participaci a výchově k občanství, vedl první participaci veřejnosti na regionálním projektu v ČR. V letech 2009-2011 byl členem vědecké rady evropského výzkumného projektu Urbspace. Je členem Pracovní skupiny pro místní Agendy 21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj.

  x
 • Blanka Klimešová >

  koordinátorka projektů Bezpečné cesty do školy a Pěšky do školy a místopředsedkyně organizace Pražské matky

  Blanka Klimešová >

  Koordinátorka projektů Bezpečné cesty do školy a Pěšky do školy a místopředsedkyně organizace Pražské matky, z. s. V rámci uvedených projektů pracuje se školami na mapování jejich okolí, identifikaci nebezpečných míst a navrhovaní takových řešení, která podporují bezpečné a samostatné dopravování dětí. Propaguje pěší dopravu jako zdravý způsob každodenního cestování. Věnuje se analýze dat z dotazníkových šetření dopravního chování a jejich interpretaci.

  Program Bezpečné cesty do školy je participativním projektem pro celou školní komunitu. Zapojuje především děti, jako hlavní uživatele okolí škol do procesu mapování stávajícího stavu a navrhování takových řešení, která jsou vstřícná pěším. Řešení, která z programu Bezpečné cesty do školy vychází, podporují větší bezpečí a samostatnost dětí, ale také kultivují veřejný prostor a zvyšují jeho pobytové kvality.

  x
 • Jolana Říhová >

  manažerka vzdělávání a metodiky participace v Nadaci Proměny Karla Komárka, zakládatelka programu Zahrada hrou

  Jolana Říhová >

  je manažerkou vzdělávání a metodiky participace v Nadaci Proměny Karla Komárka. Třináct let se věnuje zapojování veřejnosti do projektů obnovy veřejných prostranství a školních zahrad, vzdělávání pedagogů, úředníků a zástupců samospráv. Zakládala program Zahrada hrou, vytvořila vzdělávací programy pro děti a dospělé zaměřené na tvorbu městského prostředí a participaci.

  Nadace Proměny Karla Komárka je soukromá nezisková organizace, která se zasazuje o rozvoj prostředí měst v České republice se zapojením místních obyvatel a širší povědomí o významu kvalitního prostředí pro život.

  x
 • Jana Říhová >

  je projektovou manažerkou v Nadaci Proměny Karla Komárka, koordinuje projekty podpořené z nadačních programů Parky a Zahrada hrou

  Jana Říhová >

  je projektovou manažerkou v Nadaci Proměny Karla Komárka. Sedmým rokem koordinuje komunikační a participativní aktivity v projektech podpořených z nadačních programů Parky a Zahrada hrou. Podílí se na realizaci vzdělávacích aktivit určených pedagogům, úředníkům a zástupcům samospráv.

  Grantové programy nadace nabízí komplexní podporu projektům, které respektují potřeby místních lidí i genia loci a usilují o rozvoj kvalitního prostředí pro život ve městech. Důležitou roli hraje jedinečnost každého místa i každé komunity, která se má možnost na proměně prostředí podílet od začátku procesu i v celém jeho průběhu. Děti přitom nejsou výjimkou.

  x
 • Jana Kostelecká >

  koordinátorka programu pro studenty a mládež v CAMP IPR, založila nakladatelství jakost, které se zaměřuje na non-fiction literaturu pro mládež

  Jana Kostelecká >

  Vystudovala obor dějiny umění a český jazyk a literatura na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Do Čech přivezla fenomén PechaKucha Nights (v Praze probíhá od roku 2007 doposud), jako producentka se podílela na řadě projektů prezentujících současnou architekturu (Městské zásahy Praha a Brno, anastomosis, v roce 2014 založila nakladatelství jakost, které se zaměřuje na non-fiction literaturu pro mládež, od roku 2018 je koordinátorkou programu pro studenty a mládež v Centru architektury a městského plánování (CAMP IPR).

  x
 • Ondřej Lněnička >

  ředitel základní školy profesora Švejcara, organizátor Zasedání mladých, lektor žákovských parlamentů pro společnost CEDU

  Ondřej Lněnička >

  Je ředitelem základní školy profesora Švejcara, organizátor Zasedání mladých, zastřešujícího žákovského parlamentu všech základních škol na Praze 12, lektor žákovských parlamentů pro společnost CEDU.

  x
 • Jiří Hušek >

  architekt, jeden z iniciátorů projektu Krok ze školy do přírody, díky kterému se škola a rodiče s dětmi společně podílejí na proměně školní zahrady ZŠ na Petřinách

  Jiří Hušek >

  Architekt a otec dětí navštěvujících ZŠ Petřiny v Praze, jeden z iniciátorů projektu Krok ze školy do přírody, díky kterému se škola a rodiče s dětmi společně podílejí na proměně školní zahrady. Základem je hledání společného jazyka a náhled do profese architekta prostřednictvím tematických workshopů a zážitkových tvůrčích dílen bez nároku na konkrétní výsledek.

  Tématem příspěvku je rozvíjení principů aktivní účasti a kompetentního rozhodování. Představen bude vývoj přístupu na základě dvou akcí – komunitního projektu proměny školní zahrady ZŠ Petřiny sever Praha 6 a projekt venkovních učeben SCIO Praha 9.

   

   

  x
 • Martin Nawrath >

  facilitátor mnoha veřejných diskuzí v oblasti participativního plánování, moderátor konference

  Martin Nawrath >

  Má za sebou facilitaci stovky veřejných diskuzí v oblasti participativního plánování veřejných prostranství, strategického plánování a řešení konfliktů. Pracuje a pracoval například pro Kancelář architekta města Brna, Nadaci Partnerství, Nadaci Via a další neziskové organizace, města, obce apod. Téma komunit, participace a ochrany životního prostředí v širším kontextu čas od času reflektuje články a blogy (RESPEKT) a čerstvě v ranních úvahách na stanici Českého rozhlasu Vltava. Bude moderátorem konference.

  x
 • Magdalena Smetanová >

  projektantka zeleně pod hlavičkou ateliéru In-site, dlouhodobě se věnuje prostorům pro hru a zahradám pro děti

  Magdalena Smetanová >

  projektantka soukromé a veřejné zeleně pod hlavičkou ateliéru In-site, jehož je spoluzakladatelkou. Dlouhodobě se věnuje prostorům pro hru a zahradám pro děti. Na toto téma také přednáší. Je členkou spolku Město přátelské k dětem, z. s. a České asociace pro krajinářskou architekturu – Sekce Společnosti pro Zahradní a krajinářskou tvorbu (ČAKA/CZALA).

  x
 • Jana Neumajerová >

  architektka, koordinátorka projektu Přírodní zahrada ZŠ a MŠ Na Beránku pracující v programu Montessori

  Jana Neumajerová >

  architektka, máma tří dětí navštěvujících ZŠ a MŠ Na Beránku v programu Montessori, místopředsedkyně rodičovského spolku Montessori cesta z.s. a koordinátorka projektu Přírodní zahrada Na Beránku, který má za cíl přenést výuku ze tříd ven na školní zahradu a dát prostor dětem k realizaci jejich nápadů a k jejich volné hře.

  x
 • Petr Lešek >

  architekt, expředseda ČKA, v rámci doktorandského studia se zabývá tématem péče o prostředí malých a středních měst

  Petr Lešek >

  doktorand na FA ČVUT s tématem péče o prostředí malých a středních měst, spoluzakladatel ateliéru Projektil, je spoluautorem Národní technické knihovny v Praze, Centra ekologických aktivit města Olomouce Sluňákov, expředseda ČKA

  x
 • Martin Zborník >

  praktikující architekt, člen správní rady Sladovny Písek – největší dětské galerie hrou v ČR

  Martin Zborník >

  Praktikující architekt. Je dlouholetým členem správní rady Sladovny Písek o.p.s. – největší dětské galerie hrou v ČR. Je autorem výstavy To je město – díky které se děti i dospělí mohli stát architekty vlastního kartonového města na úrovni budovy, detailu i urbanismu. V Písku je průvodcem festivalu Dne architektury. Více než 25 let pracuje s dětmi ve spolku ŠVAGR a spolupracuje se školami na architektonické osvětě, je zakladatel otevřené platformy Písecký svět k veřejné regionální debatě a garantem architektonických témat.

  x

Registrace

Prosíme, vyplňte políčka označená hvězdičkou *.

Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami. Dále souhlasím se zpracováním mých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a s jejich zařazením do naší databáze, na dobu neurčitou s vědomím, že jde pouze o údaje nezbytně nutné k tomu, aby Vám mohly být zasílány informace o objednávce a pro případnou navazující komunikaci týkající se platformy Architektura dětem. Tyto údaje nesmějí být poskytovány třetím osobám.

Obchodní podmínky
Registrace na konferenci je platná po obdržení registračního poplatku. V případě zrušení konference ze strany organizátora obdržíte plnou částku účastnického poplatku zpět a to do 30 dnů od ohlášení zrušení konference. V případě vaší neúčasti se nevrací registrační poplatek, ale je možné vyslat za sebe jiného účastníka.

Místo konání konference

24. 10. 2019 / CAMP

Centrum architektury a městského plánování
Vyšehradská 51, Praha 2
Areál Emauzského kláštera

(mapa)

25. 10. 2019 / FA ČVUT

Budova Fakulty architektury ČVUT
Thákurova 9
166 34 Praha 6

(mapa)

Financováno z grantu SVK ČVUT.

Hlavní organizátor

ČVUT v Praze, Fakulta architektury
Thákurova 9, 166 34 Praha 6

Kontakty

 • Organizátoři konference

 • Irena Šestáková
  předsedkyně organizačního výboru konference

 • Mirjana Petrik
  výkonná členka organizačního týmu
  tel.: +420 774 414 626

 • Zuzana Zbořilová
  výkonná členka organizačního výboru
  tel: +420 602 189 631

 • Radka Kmochová
  koordinátorka řečníků
  tel: +420 776 001 131

 • Alina Sereda
  koordinátorka hostů konference
  tel: +420 773 034 160

 • Veronika Kovářová
  výkonná členka organizačního výboru

 • Markéta Markgraf Hossingerová
  výkonná členka organizačního výboru

 • Veronika Kastlová
  realizace audiovizuálních výstupů

 • Pavel Lupač
  grafický vizuál

 • Petr Lešek
  výkonný člen organizačního výboru

 • e-mail:
  tym@architekturadetem.cz

 •  sledujte nás na Facebooku